28.06.2019

ПОКАНА 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Екипът на СНЦ „МИГ Стамболово – Кърджали 54“ има удоволствието да Ви покани на информационна среща, по отворена процедура с обявен прием за проектни предложения по процедура BG16М10Р002-3.012 МИГ Стамболово-Кърджали 54 - Мярка «Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР на територията на МИГ Стамболово-Кърджали 54», по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020  , която ще се проведе в кметството на село Перперек, община Кърджали на 12.07.2019 г от 10:30 часа. Присъстващите ще бъдат запознати подробно с условията за кандидатстване, целта на процедурата, допустимите дейности, разходи, финансовите параметри и критериите за оценка на проектните предложения, както и със срока за изпълнение на проектите и крайните срокове за кандидатстване. Информационните кампании се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-37/20.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Очакваме Вашето присъствие и активно участие!