12.07.2019

На  12.07.2019 г.  от 10:30 ч. в сградата на кметство с. Перперек, община Кърджали  се проведе информационна среща във връзка с обявен прием за проектни предложения по процедура BG16М10Р002-3.012 МИГ Стамболово-Кърджали 54 - Мярка «Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР на територията на МИГ Стамболово-Кърджали 54», по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020  

На срещата присъстваха  представители на  община Кърджали.  Присъстващите заинтересовани страни бяха подробно запознати с условията за кандидатстване, целта на процедурата, допустимите дейности, разходи, финансовите параметри и критериите за оценка на проектните предложения, както и със срока за изпълнение на проектите и крайните срокове за кандидатстване.

Участниците проявиха активност и заинтересованост по процедурата.