16.09.2019

На  16.09.2019 г.  от 10: 30 ч. в сградата на кметство с. Перперек, община Кърджали  се проведе информационна среща във връзка с обявен прием за проектни предложения по процедура BG05M2OP001-3.011 МИГ Стамболово – Кърджали 54, Подмярка 1 „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ по операция на ОП НОИР 2014-2020 г.

На срещата присъстваха  представители на  община Кърджали, училища, детски градини и НПО. Присъстващите заинтересовани страни бяха подробно запознати с условията за кандидатстване, целта на процедурата, допустимите дейности, разходи, финансовите параметри и критериите за оценка на проектните предложения, както и със срока за изпълнение на проектите и крайните срокове за кандидатстване.

Участниците проявиха активност и заинтересованост по процедурата.