01.10.2019

СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54“ обявява, че на 30.09.2019 г. започна приема на проекти по процедура BG05M2OP001-3.010 МИГ Стамболово-Кърджали 54 -  Подмярка 2 „Образователна интеграция  на ученици от маргинализирани общности“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, като поканата ще продължи до 17.00 ч. на 29.11.2019 г.