01.10.2019

МИГ Стамболово-Кърджали 54 обявява, че продължава приема на проекти по процедура BG 06DNP001-19.214 на МИГ Стамболово-Кърджали 54 – Мярка 4.1. «Инвестиции в земеделски стопанства» от ПРСР 2014-2020 г. като срока се удължава до 17.00 ч. на 03.12.2019 г.