16.10.2019

На 15.10.2019 г. в сградата на кметство Стамболово се проведе информационна среща във връзка с обявен прием за проектни предложения по процедура BG05M2OP001-3.010 МИГ Стамболово-Кърджали 54 - „Подмярка 2 „Образователна интеграция  на ученици от маргинализирани общности“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.   

На срещата присъстваха  представители на община Стамболово и директори на училища. Присъстващите заинтересовани страни бяха подробно запознати с условията за кандидатстване, целта на процедурата, допустимите дейности, разходи, финансовите параметри и критериите за оценка на проектните предложения, както и със срока за изпълнение на проектите и крайните срокове за кандидатстване.