17.09.2019

Приключи приема на проекти по процедура BG16М10Р002-3.012 на МИГ Стамболово-Кърджали 54 по Мярка «Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР на територията на МИГ Стамболово-Кърджали 54», по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020

Нa 16.09.2019 г. приключи приема на проекти по Мярка «Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР на територията на МИГ Стамболово-Кърджали 54», по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020

Подаден е един проект:

1. Проект: "Подобряване на природозащитното състояние на три вида прилепи на територията на МИГ Стамболово-Кърджали 54.”, на кандидат: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ