17.09.2019

Приключи приема на проекти по процедура BG05M2OP001-3.011 на МИГ Стамболово-Кърджали 54 по Подмярка 1 „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, по Оперативна програма „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.,

Нa 16.10.2019 г. приключи приема на проекти на МИГ Стамболово-Кърджали 54 по Подмярка 1 „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, по Оперативна програма „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.,

Подаден е един проект:

1. Проект: „ЗАЕДНО – За щастливо детство”, на кандидат: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ