16.12.2019

На 13.12.2019 г. Министърът на околната среда и водите Нено Димов, Хасан Азис, Кмет на община Кърджали и Лятиф Расим, Председател на МИГ Стамболово-Кърджали 54 подписаха първия договор от Стратегията на Водено от общностите  место развитие, изпълнявана от МИГ Стамболово-Кърджали 54. Проектното предложение е насочено към реализиране на дейности водещи до опазването на три вида прилепи, намиращи се на територията на МИГ: Подковонос на Мехели (Rhinolophusmehelyi), Широкоух прилеп (Barbastellabarbastellus) и Дългоух нощник (Myotisbechsteinii). 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и е на стойност 187 хил. лв. Срокът за изпълнение на дейностите е 36 месеца.

Проектът включва изследване и предприемане на мерки подобряващи състоянието на колониите от прилепи намиращи се на територията. Ще бъде събрана информация за тяхното разпространение и  численост, техните колонии и местата им за зимуване, ще се картират находищата и ще се проведат поредица от природозащитни дейности, като: поставяне на къщички, маркиране и съхраняване на биотопни дървета, предоставящи убежища на прилепите. За целта ще се привличат млади доброволци, които ще се включват в проучванията и в реализирането на проектните дейности.

Проектното предложение предвижда и информационна кампания популяризираща значението на прилепите, която включва: провеждането на информационни срещи, образователна кампания сред учениците и  младите хора, като и привличане на доброволци за участие в проектните дейности.

В резултат от изпълнението на проекта ще бъде събрана и анализирана актуална информация за състоянието на трите вида прилепи и ще бъдат създадени условия за тяхното опазване. Целта е да се повиши информираността и мотивацията на общността по отношение на съхранението на прилепите като важна част биологичното разнообразие.