07.01.2020

ПОКАНА

УС на СНЦ „МИГ Стамболово – Кърджали 54“ кани всички свои членове да вземат участие в Общото събрание, което ще се проведе на 29.01.2020 г. от 10.00 ч. в залата на Общинска администрация – Стамболово.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Приемане на обобщен годишен доклад за дейността на МИГ Стамболово-Кърджали 54 през 2019 г.;
  2. Приемане на Баланс и Отчет на приходите и разходите на МИГ Стамболово-Кърджали 54 за 2019 г.;
  3. Запознаване на присъстващите с промени на лицата представляващи членовете на Общото събрание и/или на техните позиции;
  4. Разни.

При липса на кворум, събранието се отлага с един час и се провежда по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо колко от членовете са се явили.

Председател:
Лятиф Расим