03.12.2019

Проектно предложение BG16M1OP002-3.012-0001 "Подобряване на природозащитното състояние на три вида прилепи на територията на МИГ Стамболово - Кърджали 54 на Община Кърджали е одобрено за финансиране с издадено Решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 259/28.11.2019 г.