по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020