16.04.2020

Втори прием на проектни предложения, планиран да стартира на 15.04.2020 г. с втори краен срок на кандидатстване 30.06.2020 г. по процедура BG05M2OP001-3.011 МИГ Стамболово – Кърджали 54, Подмярка 1 „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ не се открива и процедурата е приключена с решение на Управителния съвет на МИГ Стамболово – Кърджали 54 от проведеното на 9 април 2020 г. заседание.

Решението е взето поради недостатъчен финансов ресурс от първи прием съгласно Условията за кандидатстване.