16.04.2020

Уведомяваме потенциалните бенефициенти, че “Местна инициативна група Стамболово - Кърджали 54” ОБЯВИ втори прием с втори краен срок на кандидатстване 30.06.2020 г., 17:00 часа, процедура за подбор на проектни предложения по процедура BG05M2OP001-3.010. МИГ Стамболово-Кърджали 54 - Подмярка 2 „ Образователна интеграция  на ученици от маргинализирани общности “, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020   като кани желаещите да представят проектни предложения по Подмярка 2 „ Образователна интеграция  на ученици от маргинализирани общности “, от стратегията за ВОМР на „МИГ Стамболово-Кърджали 54“.