04.05.2020

На 27.04.2020 г. Местна инициативна група Стамболово-Кърджали 54 подписа втори договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за водено от общностите местно развитие. Проектът „Заедно – за щастливо детство“ с бенефициент Община Кърджали е на стойност – 286 410,45 лв и ще се реализира в партньорство с пет детски градини, а именно ДГ „Мечо Пух” в с. Чифлик, ДГ „Славейче” в с. Широко поле, ДГ „Мики Маус” в с. Стремци, ДГ „Слънчев рай” в с. Перперек и ДГ „Кокиче” в с. Мост. Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и е резултат от проведена процедура BG05M2OP001-3.011 МИГ Стамболово-Кърджали 54 - Подмярка 1 „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, от Стратегията за ВОМР на МИГ Стамболово-Кърджали 54.

Проектът "Заедно - за щастливо детство" се фокусира върху работа със специфична целева група, включваща деца и родители от етнически малцинствени групи и маргинализирани обществени групи, чиято социална и личностна реализация е силно ограничена поради социална и психологическа изолация.

Основна цел на проекта е създаване на условия за социално включване на деца от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование.

Специфичните цели на проекта са: повишаване на качеството на образованието в пет детски градини в малки населени места, намиращи се на територията на МИГ "Стамболово-Кърджали 54" и чрез подобряване на достъпа до предучилищното образование в малките населени места да се намали броя на необхванатите и на отпадащите от предучилищно образование деца.

Целева група на проекта са: 130 деца, които се обучават в петте детски градини - партньори и 260 родители. Концепцията на проекта включва организирането и провеждането на дейности, насочени към овладяването на българския език и развитие на социалните и комуникационните умения както на децата, така и на техните родители.