27.07.2020

ПОКАНА

УС на СНЦ „МИГ Стамболово – Кърджали 54“ кани всички свои членове да вземат участие в Общото събрание, което ще се проведе на 14.08.2020 г. от 10.00 ч. в залата на Общинска администрация – Стамболово.  Събранието ще се проведе при следния дневен ред:  

  1. Обсъждане и вземане на решение за промяна на Стратегията за ВОМР;
  2. Разни.

При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Председател: Лятиф Расим