21.09.2020

Уведомяваме ви, че Сдружение „МИГ Стамболово-Кърджали 54“ удължава срока на прием по процедура BG06RDNP001-19.323 МИГ Стамболово – Кърджали 54, Подмярка 6.4.1 «Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности» до 17.00 ч. на 22.10.2020 г.