31.12.2020

Приключи оценката на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.323 на МИГ Стамболово-Кърджали 54 по Подмярка 6.4.1 «Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности»