09.02.2021

 На 09.02.2021 г. в офиса на Местна инициативна група Стамболово-Кърджали 54 се подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект "Основен ремонт на ОУ "Христо Ботев", с. Долно Ботево, oбщина Стамболово с бенефициент Община Стамболово. Проектът е на стойност – 132 937,32 лв. и се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, от Стратегията за ВОМР на МИГ Стамболово-Кърджали 54.

Основни дейности по проекта са Извършване на строителни-монтажни дейности - основен ремонт на ОУ "Христо Ботев", с. Долно Ботево, oбщина Стамболово и консултантски услуги за подготовка и управление.

С изпълнението на настоящото проектно предложение се цели да се постигне:

- изпълнение на ремонтни дейности по покрива, включващи: демонтиране и цялостна подмяна на покривното покритие от керамични керемиди; на дървената обшивка, на челните дъски, както и на улуците и во-досточните тръби;

- изпълнение на ремонтни дейности по фасадата на сградата, пряко свързани с повишаване на енергийните характеристики.

Реализацията на предвидените СМР по сградата на ОУ "Христо Ботев", с. Долно Ботево ще доведе до:

- инвестиция в образователна инфраструктура извън общинския център, за да може да се предостави равен достъп до образование на учащите се в общината, независимо от тяхното местоживеене;

- подобрение на образователната инфраструктура и подобряване условията на учене за подрастващите.

Проектът е насочен директно към учащите се до 8 клас, като индиректния му обхват засяга широк кръг от населението на общината, включващо родителите и семействата на учениците. Това ще спомогне за задържане на населението в община Стамболово и за предотвратяването на обезлюдяването ѝ или оставане само на възрастно население по тези места. Наличието на образователни услуги е едно от водещите условия за присъствието на младежи, млади семейства и деца в Долно Ботево и съседните села.