18.02.2021

П О К А Н А

УС на СНЦ „МИГ Стамболово – Кърджали 54“ кани всички свои членове да вземат участие в Общото събрание, което ще се проведе на 12.03.2021 г. от 10.00 ч. в залата на Общинска администрация – Стамболово. Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Приемане на годишен доклад за дейносттана СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54“ за 2020 г.
  2. Приемане на Баланс и Отчет за приходите и разходите за 2020 г. на СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54“.
  3. Приемане проект за бюджет 2021г.
  4. Предсрочно освобождаване на УС и избор на нов Управителен съвет.
  5. Разни.

При липса на кворум, събранието се отлага с един час и се провежда по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо колко от членовете са се явили.

Председател: Лятиф Расим