по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 чрез прилагането на подхода ВОМР