Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма

Вътрешни правила за избягване на конфликт на интереси

Вътрешни правила за прилагане на СВОМР на МИГ Стамболово-Кърджали 54

Вътрешни правила за мониторинг и оценка на цялостното изпълнение на стратегията

Вътрешни правила за наблюдение и оценка на изпълняваните проекти

Вътрешни правила за оценка и класиране на проекти

Списък на лицата, подписали декларация по приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредба 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. през 2018 год.

Счетоводна политика на СНЦ "МИГ Стамболово-Кърджали 54"

Индивидуален сметкоплан на Сдружение "МИГ Стамболово-Кърджали 54"

Правилник за документооборота и съхраняване на счетоводната информация на СНЦ "МИГ Стамболово-Кърджали 54"

Правила за инвентаризациите на Сдружение "МИГ Стамболово-Кърджали 54" 

Списък на оценителите към МИГ Стамболово-Кърджали 54